Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16645/2021
05-04-2021
20-04-2021
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
82420

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(Βαθμός διπλώματος πτυχίου 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή έως 31/5/2021 (αποδεικτικό στρατολογικού γραφείου ή υπεύθυνη δήλωση)

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας C2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία στη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(μήνες εμπειρίας) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία σε θέματα αστικής κινητικότητας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(μήνες εμπειρίας) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία στη χαρτογράφηση και την καταγραφή χαρτογραφικών δεδομένων σε αστικές περιοχές (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(μήνες εμπειρίας) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Δοκιμή και αποτίμηση των υπηρεσιών και διορθωτικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση (μέρος του Παραδοτέου Π5.1 Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση).

e-max.it: your social media marketing partner