Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15910/2021
01-04-2021
16-04-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Βαθμός Πτυχίου Βασικού Τίτλου Σπουδών στην περιοχή των Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας

5-10

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην περιοχή των Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας ή βασικό πτυχίο με ενσωματωμένο master.

ON-OFF

3

Βαθμός συνάφειας εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής με το αντικείμενο του έργου.

0-20

4

Σχετικές Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια.

2 Μονάδες ανά δημοσίευση και 1 Μονάδα ανά ανακοίνωση με μέγιστο το 10

5

Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές απαιτούμενες για την εκτέλεση του έργου (τεχνικές μικροβιολογίας, μοριακής βιολογίας, PCR, κατασκευή επιδεκτικών κυττάρων E. coli, κλωνοποίηση-μετασχηματισμός κυττάρων, δοκιμασία διαμεμβρανικής μεταφοράς (transport assay), in vitro μεταλλαξιγένεση με PCR, SDS-PAGE, ανοσοαποτύπωση/western, δομική μοντελοποίηση πρωτεϊνών).

0-20 (ανάλογα με τον αριθμό των τεχνικών)

Μελέτη των διαμεμβρανικών μεταφορέων νουκλεοσιδίων και/ή νουκλεοτιδικών βάσεων του ανθρώπινου μικροβιώματος που συνδέονται με την επαγωγή χημειοανθεκτικότητας έναντι του φαρμάκου gemcitabine.

e-max.it: your social media marketing partner