Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14920/2021
29-03-2021
13-04-2021
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
61385

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολόγου ΠΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις βιολογικές επιστήμες, κατά προτίμηση στη μυκητοχλωρίδα αμπέλου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας ή Γαλλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

ON/OFF

Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.)

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία στο τομέα της διαγνωστικής μυκητολογίας, μικροβιολογία αμπέλου - βοτανική ιστολογία, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος.

ON/OFF

Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε ερευνητικά και/ή αναπτυξιακά έργα εθνικά και/ή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά  που σχετίζονται με τη μελέτη των μυκοριζικών μυκήτων και τη ταυτοποίηση μυκήτων.

ON/OFF

Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη χρήση μυκοριζικών μυκήτων στη γεωργία και τη διαγνωστική μυκητολογία.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση

έως 20 μονάδες

καθόλου συνάφεια 0 μονάδες,

μικρή συνάφεια 10 μονάδες,

μεγάλη συνάφεια 20 μονάδες.

Βαθμός πτυχίου

5-10

Επιπλέον των 2 ετών εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά και/ή αναπτυξιακά έργα, εθνικά και/ή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά που σχετίζονται με τη μελέτη των μυκοριζικών μυκήτων και τη ταυτοποίηση μυκήτων.

έως 30 μονάδες

(έως 1 έτος 10 μονάδες,

έως 2 έτη 20 μονάδες,

έως 3 έτη και άνω 30 μονάδες)

Επιπλέον των 3 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη  μελέτη των μυκοριζικών μυκήτων στη γεωργία. (έως 10 δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις)

Έως 30 μονάδες

(5 μονάδες για κάθε δημοσίευση και 2 μονάδες για παρουσίαση σε συνέδριο μέχρι τις 6 δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις)

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ένας (1) έμπειρος ερευνητής Βιολόγος μεταδιδάκτορας με ερευνητική και εργαστηριακή εμπειρία ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με αντικείμενο τη δημιουργία καινοτόμου μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας φυτών, με βάση τις οινολάσπες από οινοποιήσεις γλεύκους βιολογικών σταφυλιών Ηπείρου σε συνδυασμό με εφαρμογή μυκοριζικού μύκητα καθώς και με την αξιολόγηση της μεθοδολογίας παραγωγής βιοενεργού οργανικού λιπάσματος και της εφαρμογής του σε συνδυασμό με μυκοριζικούς μύκητες ως μια βιώσιμη πρακτική καλλιέργειας της αμπέλου. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ 3 και ΠΕ 4. Συμμετοχή στα παραδοτέα: Π3.1: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελέτης μυκοριζικού αποικισμού στο ριζικό σύστημα των φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε γλάστρες και εφαρμόζοντας οργανική λίπανση με βάση την οινολάσπη. Π3.2:  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων της μελέτης μυκοριζικού αποικισμού στο ριζικό σύστημα των φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε αμπελώνα  και εφαρμόζοντας οργανική λίπανση με βάση την οινολάσπη. Π3.3: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελέτης της επίδρασης μυκοριζικού μύκητα και οργανικού λιπάσματος με βάση την οινολάσπη στη μυκητοχλωρίδα σταφυλών φυτών αμπέλου καλλιεργημένων σε αμπελώνα. Π4.1: Έκθεση τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αξιολόγηση της συνολικής διεργασίας της μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας. Π4.2: Δημοσιεύσεις (5) σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή Συμμετοχή σε Διεθνή/Εθνικά Συνέδρια.

e-max.it: your social media marketing partner