Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14661/2021
26-03-2021
12-04-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
IN SILICO TRIALS FOR DRUG TRACING THE EFFECTS OF SARCOMERIC PROTEIN MUTATIONS LEADING TO FAMILIAL CARDIOMYOPATHY — SILICOFCM
82390

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Δίπλωμα σε Computer Animation της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ΟΝ/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας σχετικά με υπολογιστικές πλατφόρμες τεχνολογίας νέφους

έτη x 50 με max 250

Γνώση γλωσσών προγραμματισμού/τεχνολογίες: REACT, Javascript, Typescript, Docker containerization

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ

ΓΝΩΣΗ

Πακέτο εργασίας «WP7/ T7.3 Refinement» το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της πλατφόρμας τεχνολογίας νέφους για in-silico κλινικές δοκιμές.

e-max.it: your social media marketing partner