Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14465/2021
24-03-2021
08-04-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βασικός Τίτλος Σπουδών

(Βασικός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας Επιστημών Υγείας: Βιολογικών Επιστημών, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Βιολογίας)

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Τίτλος Σπουδών

(Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας Επιστημών Υγείας: Βιολογικές Επιστήμες, Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Βιοχημεία, κλπ)

ON/OFF

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

(Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας: Βιολογικές Επιστήμες, Βιολογία, Μοριακή Κυτταρική Βιολογία)

ON/OFF

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(Πρωτεϊνικές κινάσες, Σηματοδοτικές πορείες, Μεταγραφικοί παράγοντες, Καρκίνος του πνεύμονα)

1-25

Βαθμός συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση

(Πρωτεϊνικές κινάσες, Σηματοδοτικές πορείες, Μεταγραφικοί παράγοντες, Καρκίνος του πνεύμονα)

1-25

Σχετικές Ανακοινώσεις ή Δημοσιεύσεις

2 μονάδες ανά δημοσίευση/ανακοίνωση (μέγιστο 20)

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

1. Γνώσεις στο πεδίο των πορειών μεταγωγής σήματος με έμφαση στις πρωτεϊνικές κινάσες και μεταγραφική ρύθμιση

2. Βακτηριακή καλλιέργεια και βακτηριακός μετασχηματισμός

3. Καλλιέργεια ανθρώπινων φυσιολογικών κυττάρων και καρκινικών κυτταρικών σειρών πνεύμονα

4. Διαμόλυνση κυττάρων με πλασμιδιακούς φορείς

5. Επιμόλυνση κυττάρων με λεντιικούς και ρετροϊικούς φορείς

6. Ανάλυση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, της κυτταρικής μετανάστευσης και ΕΜΤ

7. Ανάλυση του κυτταρικού κύκλου και της απόπτωσης

8. Ανοσοσφθορισμός και συνεστιακή μικροσκοπία με λέιζερ

9. Μοριακές τεχνικές: RT-PCR, qRT-PCR, ανοσοαποτύπωμα κατά Western, προσδιορισμοί λουσιφεράσης και ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (ChIP assay), Γνώση NGS, RNA-seq και miRNA

10. Ξενομοσχεύματα in vivo σε κατάλληλα ποντίκια

Ο βαθμός της σχετικής εμπειρίας θα αξιολογηθεί με βάση προσωπική συνέντευξη και τις σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις των υποψηφίων.

2 μονάδες ανά κατηγορία (μέγιστο 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου C2)

5

Γνώση χειρισμού Η/Υ (Πτυχίο E.C.D.L. ή αντίστοιχο)

5

Ταυτοποίηση νέων ογκογόνων κινασών στον καρκίνο του πνεύμονα και ανάπτυξη αντικαρκινικών θεραπειών. Αναμενόμενα αποτελέσματα: 1. Ταυτοποίηση νέων ειδικών πρωτεϊνικών κινασών ως βιομαρτύρων και στόχων αντικαρκινικών θεραπευτικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του NSCLC; 2. Διερεύνηση του μηχανισμού δράσης των νέων πρωτεϊνικών κινασών στην ανάπτυξη NSCLC;3. Ταυτοποίηση καθοδικών στόχων των κινασών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη NSCLC; 4. Βιοπληροφορική ανάλυση των ογκογόνων σηματοδοτικών πορειών και των στόχων των ογκογόνων πρωτεϊνών.

e-max.it: your social media marketing partner