Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14366/2021
23-03-2021
07-04-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αύξηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και καινοτομικής ικανότητας της Σερβίας στον τομέα της μοντελοποίησης πολλαπλών κλιμάκων και της ιατρικής πληροφορικής στη βιοϊατρική μηχανική - SGABU
82858

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε βιοατρική τεχνολογία

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 με max 50

Πακέτο εργασίας «WP1/Task 1.3 Quality Assurance and Risk management», Πακέτο εργασίας «WP4/Task 4.2 Collaborative academic activities, Task 4.3 Collaborative industrial activities» και Πακέτο εργασίας «WP5/Task 5.3 Define the architecture of innovative computational platform, Task 5.4 Define protocols for communication and integration of models and solutions into innovative computational platform».

e-max.it: your social media marketing partner