Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14090/2021
22-03-2021
06-04-2021
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικείμενου Π.Ε της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών συμμετοχής σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα με αντικείμενο την πληροφορική. (Σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο)

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή της Πληροφορικής

●        Ναι: 30

●        Όχι:0

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης λογισμικού & γραφικών περιβαλλόντων, υλοποίησης και εφαρμογής προηγμένων αλγορίθμων και μεθοδολογιών

 

●           Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

●           Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

●           Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15

Εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμό αρχιτεκτονικής συστημάτων

●           Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

●           Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15

Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, διαδικτυακών εφαρμογών και διαδικτυακών τόπων

●           Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

●           Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

●           Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15

Εμπειρία σε διάδοση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων

●           Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

●           Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

●           Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15

Εμπειρία στην συγγραφή Τεχνικών Αναφορών και συγγραφή ερευνητικών εργασιών 

·            Για κάθε Τεχνική Αναφορά: 2 μόρια

·            Για κάθε δημοσίευση σε διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο : 5 μόρια

·            Για κάθε δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό : 10 μόρια

Μέγιστο: 30 μόρια

 

          ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Οργάνωση της διαδικασίας σχεδιασμού, και οργάνωση της μελέτης για την ανάλυση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και οργάνωση της διαδικασίας περιγραφής των απαιτήσεων του συστήματος (ΠΕ1), οργάνωση της μονάδας διαχείρισης και λειτουργίας του ΚΕΕΠΗ και οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού (Software) και υλικού (Hardware) για εικονικά περιβάλλοντα και καθοδήγηση στη συγγραφή εκθέσεων πεπραγμένων (ΠΕ2), οργάνωση του σχεδιασμού και της διαδικασίας ανάπτυξη και δημιουργίας της on-line βάσης δεδομένων για την οργάνωση και αποθήκευση των αποτελεσμάτων των δράσεων του έργου, και συμμετοχή στη οργάνωση της διαδικασίας δημοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ3), οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού, προγραμματισμού και ανάπτυξης τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων και οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης του ηχητικού περιβάλλοντος των εικονικών περιβαλλόντων (ΠΕ4), σχεδιασμός ερευνητικής προσπάθειας, σχεδιασμός ερευνητικών εργασιών και υποβολή τους για δημοσίευσης, παραγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων (ΠΕ5). Σχεδιασμός ερευνητικής προσπάθειας, σχεδιασμός ερευνητικών εργασιών και υποβολή τους για δημοσίευσης, οργάνωση παραγωγής εκπαιδευτικών μαθημάτων και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

e-max.it: your social media marketing partner