Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14074/2021
22-03-2021
06-04-2021
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών

 

·            Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·            Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·            Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη, δοκιμές και ολοκλήρωση συστημάτων και έλεγχο λειτουργίας  συστημάτων

·            Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·            Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·            Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

Εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση και συλλογή δεδομένων και πληροφοριών

·            Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·            Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·            Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

Εργασιακή εμπειρία στην ανάλυση σημάτων, εικόνων τρισδιάστατων εικόνων και ηχητικών σημάτων

·            Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μόρια

·            Εμπειρία >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·            Εμπειρία >12 μήνες: 15 μόρια

Εμπειρία στην συγγραφή Τεχνικών Αναφορών και συγγραφή ερευνητικών εργασιών 

·            Για κάθε Τεχνική Αναφορά: 2 μόρια

·            Για κάθε δημοσίευση σε διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο : 5 μόρια

·            Για κάθε δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό : 10 μόρια \

Μέγιστο: 30 μόρια

 

          ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υποστήριξη της ομάδας έργου στην υλοποίηση της μελέτης για την αρχιτεκτονικής του συστήματος και στην ανάλυση και καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών (ΠΕ1), συμμετοχή στην μονάδας τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας του ΚΕΕΠΗ και συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού (Software) και υλικού (Hardware), απαραίτητου λογισμικού /υλικού για την υλοποίηση του έργου- συγγραφή εκθέσεων πεπραγμένων (ΠΕ2), εύρεση υλικού για την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του ΚΕΕΠΗ, οργάνωση της διαδικασίας καταγραφής και αποθήκευση των αποτελεσμάτων των δράσεων του έργου, συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, και συμμετοχή στη δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων έργου (ΠΕ3), αξιοποίηση προηγμένων μηχανών παραγωγής γραφικών για την δημιουργία  τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων και συμμετοχή στην μελέτη και το σχεδιασμό και υλοποίηση του ηχητικού περιβάλλοντος (ΠΕ4), συμμετοχή στην δημιουργία ερευνητικών εργασιών και υποβολή τους για δημοσίευση και παρουσίασή τους. Συμμετοχή στην παραγωγή εκπαιδευτικών μαθημάτων και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ5). Ο συνεργάτης θα σχεδιάζει, συγγράφει ερευνητικές εργασίες και θα συνεισφέρει στη συγγραφή τεχνικών  αναφορών και των παραδοτέων του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner