Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13654/2021
19-03-2021
05-04-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
61680

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανολόγου & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Ε) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό/ αναπτυξιακό έργο

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός Διπλώματος

Βαθμός Διπλώματος *1= (max 10 μόρια)

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών και ενασχόληση με τεχνολογικά θέματα συναφή με τη μηχανοτρονική

Μήνες εμπειρίας έως 3: 5 μόρια

Μήνες Εμπειρίας 3 έως 12: 10 μόρια

Μήνες Εμπειρίας 12 έως 24: 15 μόρια

Μήνες Εμπειρίας >24: 20  μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικού /μαθησιακού περιεχομένου

Μήνες εμπειρίας έως 3: 5 μόρια

Μήνες Εμπειρίας 3 έως 12: 10 μόρια

Μήνες Εμπειρίας 12 έως 24: : 15 μόρια

Μήνες Εμπειρίας >24: 20  μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε συγγραφή, σύνθεση και έλεγχο κειμένων εκπαιδευτικού / επιστημονικού περιεχομένου 

Μήνες εμπειρίας έως 3: 5 μόρια

Μήνες Εμπειρίας 3 έως 12: 10 μόρια

Μήνες Εμπειρίας 12 έως 24: : 15 μόρια

Μήνες Εμπειρίας >24: 20  μόρια

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια και Επιστημονικά Περιοδικά

Πέντε (5) μόρια για κάθε δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό

Δύο (2) μόρια για κάθε Δημοσίευση σε Επιστημονικό Συνέδριο.

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 Μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στην εφαρμογή και αξιολόγηση του διακρατικού μαθησιακού μοντέλου για θέματα μηχανοτρονικής, συμμετοχή στον έλεγχο λειτουργίας της πιλοτικής εφαρμογής και την οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και μαθήματων (επιπέδου 5) για θέματα μηχανοτρονικής (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner