Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13601/2021
18-03-2021
02-03-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - RecomARhotel
61617

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης ομάδας/ διαδικασιών για υλοποίηση δράσεων

ON/OFF

Εμπειρία σχετικά με την επεξεργασία και ανάδειξη πληροφοριακού συστήματος

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε σχεδιασμό, οργάνωση και αναβάθμιση διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοσελίδων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέσω Πληροφοριακού Συστήματος

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα καινοτομίας και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών εντός επιχειρήσεων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εργασιακή εμπειρία σε εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας σχετικά με ενσωμάτωση πληροφοριακών συστημάτων σε επιχειρήσεις

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη.

Κατά τη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες (τεστ), να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια κλπ. Θα τηρούνται επίσης πρακτικά.

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

«Συμμετοχή στην εκπόνηση τεχνικής έκθεση και μελέτης σκοπιμότητας για την ανάλυση των απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος και στην Ανάλυση Σκοπιμότητας για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου και καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης του συστήματος συστάσεων για το ξενοδοχείο (ΠΕ2). Συμμετοχή στην ομάδα συλλογής, καταγραφής, ανάλυσης διαδικασιών και επεξεργασίας των δεδομένων και στον σχεδιασμό και υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας και στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος συστάσεων και στην ανάδειξη και χρήση του ολοκληρωμένου διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος (ΠΕ3)».

e-max.it: your social media marketing partner