Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13585/2021
18-03-2021
02-04-2021
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
82420

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Πληροφορικής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κρίνεται με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ON/OFF

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ασφάλεια δεδομένων πληροφοριών

ON/OFF

Εμπειρία στη ανάλυση απαιτήσεων, τη σχεδίαση και ανάπτυξη

πληροφοριακών συστημάτων/ λογισμικού

ON/OFF

Ανάπτυξη υπηρεσιών παρασκηνίου (back-end) για διαδικτυακές εφαρμογές με αρχιτεκτονική REST βασισμένες στα πρωτόκολλα XML και JSON

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συστήματα Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,  χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου). 

(βαθμολογία 1-100), (μέγιστη βαθμολογία 100) 

α) μέρος του Παραδοτέου Π3.1 Διεπαφές για τελικούς χρήστες.

β) μέρος του Παραδοτέου Π3.2 Διεπαφές για χρήστες φορητών συσκευών.

e-max.it: your social media marketing partner