Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12773/2021
12-03-2021
29-03-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή

ΟΝ/ΟFF

1

Πτυχίο BΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΧΗΜΕΙΑΣ Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ΟΝ/ΟFF

2

Διδακτορική διατριβή στις Βιοεπιστήμες ημεδαπής ή αλλοδαπής

ΟΝ/ΟFF

3

Καλή γνώση Αγγλικών

ΟΝ/ΟFF

Α/Α

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά σε συναφές αντικείμενο με αυτό της πρόσκλησης. Το μέγιστο της βαθμολόγησης θα ληφθεί από τους υποψήφιους που θα έχουν δημοσιεύσεις στο πεδίο των πρωτογενών κροσσών και του σηματοδοτικού μονοπατιού Hedgehog  

10 Μονάδες ανά δημοσίευση με μέγιστο 30

2

Τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

10

3

Εργαστηριακή εμπειρία σε χειρισμούς DNA και πρωτεϊνών

15 Μονάδες ανά κατηγορία χειρισμών (DNA και πρωτεϊνών) με μέγιστο το 30

4

Εργαστηριακή εμπειρία σε πειράματα ζωικών μοντέλων.

30

Ανάλυση δικτύων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων κομβικών μορίων του αναπτυξιακού μονοπατιού Hedgehog με αναδιοργανωτές της χρωματίνης.

e-max.it: your social media marketing partner