Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11418/2021
05-03-2021
22-03-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Βιοπληροφορική ή Ιατρική Πληροφορική.

ON/OFF

Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών σε πολυδιάστατα υπολογιστικά μοντέλα για την πρόγνωση, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών και κοινοτικών ή/και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πληροφορικής.

Έτη x 50 με max 250

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας σχετικά με υπολογιστικές πλατφόρμες ενδιάμεσου λογισμικού και ανάλυσης μεγάλου όγκου γενετικών δεδομένων.

150

Γνώσεις προγραμματισμού σε PYTHON, R, MATLAB

ON/OFF

Εμπειρία σε υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας σχετικά με την ευφυή ανάλυση, βάσει τεχνικών μηχανικής μάθησης / αναγνώρισης προτύπων, πολύ-παραμετρικών και ετερογενών δεδομένων.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ
ΓΝΩΣΗ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 με max 50

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

Συνέντευξη

 

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο - 20

Ικανός – 30

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 με αντικείμενο «Βιοπληροφορική ανάλυση “omics” δεδομένων».

e-max.it: your social media marketing partner