Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9831/2021
26-02-2021
15-03-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote and sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries (SMARTiMONY)
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα με συναφές με το γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Πολιτισμού, Τουριστικό Σχεδιασμό, Πολιτιστική Επικοινωνία, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»  ή άλλου ισοδύναμου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Πολιτισμό/  Τουρισμό ή άλλου ισοδύναμου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστημών ΠΕ ή άλλου ισοδύναμου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό ομάδας έργου πολιτισμού

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία από συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά & αναπτυξιακά έργα

Εμπειρία

·       Έως 1 έτος: 5 μόρια

·       1-3 έτη: 10 μόρια

·       3-5 έτη: 15 μόρια

·       >5 έτη: 20 μόρια

Συναφής με το αντικείμενο του έργου Ερευνητική δραστηριότητα (συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά/ διεθνή συνέδρια/κεφάλαια βιβλίων)

·1 μονάδα για κάθε συναφή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και

·0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές συναφείς δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

 Μέγιστη μοριοδότηση (20 μόρια)

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

·       Καλή: 5 μόρια

·       Πολύ καλή: 10 μόρια

·       Άριστη: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συνεισφορά στο σχεδιασμό και υιοθέτηση τεχνικών gamification της πολιτιστικής κληρονομιάς εστιάζοντας σε επιλεγμένα μνημεία της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής. Οργάνωση της διαδικασίας αξιοποίησης των υπαρχόντων πολιτιστικών πόρων και υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμες από  κινητές συσκευές και να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιωματική πολιτιστική εμπειρία του χρήστη (D.5.1.3) Σχεδιασμός και δημιουργία Σχεδίου Marketing, αναφορικά με την αξιοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης της τέχνης και του πολιτισμού αλλά και ψηφιακών έργων τέχνης που να προσελκύουν το κοινό μέσω μοναδικών ψηφιακών εμπειριών (D.5.1.4) (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner