Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9828/2021
26-02-2021
15-03-2021
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
82871

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών σε Θετικές Επιστήμες, Βιολογία ή Ιατρική ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ΟΝ/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιοστατιστική, Γενετική, Επιδημιολογία ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα

ΟΝ/OFF

3

Διδακτορικός διατριβή (ολοκληρωμένη ή σε αναμονή υποστήριξης) στη Βιοστατιστική, Γενετική, Επιδημιολογία ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα

ΟΝ/OFF

4

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

ΟΝ/OFF

5

Βαθμός συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση

ΟΝ/OFF

6

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

ΟΝ/OFF

7

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

ΟΝ/OFF

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Συνέντευξη

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

ΟΝ/OFF

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 50

Ενδιάμεσο επίπεδο - 100

Ικανός – 150

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 50

Ενδιάμεσο επίπεδο - 100

Ικανός – 150

2

Γνώσεις προγραμματισμού σε R ή συναφή στατιστικά προγράμματα

ΟΝ/OFF

3

Σχετική ερευνητική εμπειρία σε ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων ή άλλων ωμικών δεδομένων ή εμπειρία σε βιοτράπεζες

ΟΝ/OFF

4

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλικά

ΟΝ/OFF

Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας 1 και 3 με αντικείμενο την συσχέτιση ωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας με φαινότυπους σχετικούς με την υγιή γήρανση.

e-max.it: your social media marketing partner