Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9101/2021
23-02-2021
10-03-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
60980

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ, Μηχανικού Πληροφορικής & Μηχανικού Η/Υ,   Μηχανολόγου & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Ε) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα χρηματοδοτούμενο Erasmus + έργο

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός Διπλώματος

Βαθμός Διπλώματος *1= (max 10 μόρια)

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια και Επιστημονικά Περιοδικά

Πέντε (5) μόρια για κάθε δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό

Δύο (2) μόρια για κάθε Δημοσίευση σε Επιστημονικό Συνέδριο.

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 Μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε συγγραφή, σύνθεση και έλεγχο κειμένων επιστημονικού περιεχομένου 

Μήνες εμπειρίας 3 έως 6: 5 μόρια

Μήνες εμπειρίας 6 έως 12: 10 μόρια

Μήνες εμπειρίας 12 έως 24: 15 μόρια

Μήνες εμπειρίας >24 έτη: 20  μόρια

Εργασιακή Εμπειρία σε θέματα ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών εργαζόμενων, φοιτητών και ΜΜΕ & σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών σε θέματα AI & Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης

Μήνες εμπειρίας 3 έως 6: 5 μόρια

Μήνες εμπειρίας 6 έως 12: 10 μόρια

Μήνες εμπειρίας 12 έως 24: 15 μόρια

Μήνες εμπειρίας >24 έτη: 20  μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ο/η συνεργάτης θα συμμετάσχει στην αναζήτηση & αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης & I4.0 και στον σχεδιασμό και ανάπτυξη taxonomy για το συγκεκριμένο πρόβλημα τυποποίησης των προβλημάτων που οι εταιρείες μπορούν να επιλύσουν χρησιμοποιώντας Τεχνική Νοημοσύνη. O συνεργάτης θα συμμετάσχει στον σχεδιασμό, δημιουργία ερωτηματολογίων και τη συλλογή πληροφοριών από τις ομάδες στόχους (ακαδημαϊκή κοινότητα και εταιρίες) για τον καθορισμό της ανάλυσης των αναγκών. Ο συνεργάτης θα συνεισφέρει στην ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις, τη συλλογή καλών πρακτικών και την συγγραφή τεχνικών αναφορών.

e-max.it: your social media marketing partner