Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8628/2021
19-02-2021
08-03-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
82448

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση και αξιολόγηση σήματος από φορέσιμους αισθητήρες

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στον τομέα της βιοιατρικής τεχνολογίας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής πληροφορικής.

Έτη x 50 με max 100

Γνώση γλωσσών προγραμματισμού/τεχνολογίες: C++, C#, Java, Python, JavaScript, Matlab

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ

Ανακοινώσεις x 10 με max 50

«ΕΕ5: Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και πειραματική επιβεβαίωση λειτουργίας».

e-max.it: your social media marketing partner