Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7834/2021
16-02-2021
03-03-2021
ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PILGRIMAGE TOURS AND PILGRIMAGES TO GREECE AND ALBANIA [PROSFORA]
82332

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου

(5-10) Χ 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου

(5-10) X 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τουλάχιστον 18μηνη επαγγελματική εμπειρία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-GIS και τη διαχείριση χωρικών δεδομένων.

Βαθμολογία (1-10) X 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

Τουλάχιστον 18μηνη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη δικτυακών τόπων.

Βαθμολογία (1-10) X 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

Συμμετοχή στην Ανάπτυξη, Συντήρηση και Επικαιροποίηση του Δικτυακού Τόπου του Προγράμματος - Διαχείριση και Ανάλυση Γεωχωρικών Δεδομένων (D.2.1.5, Participation in the development, maintenance and updating of Project  Web Site).

e-max.it: your social media marketing partner