Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7665/2021
14-02-2021
02-03-2021
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με τη θέση

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση στον σχεδιασμό και την τεχνική υλοποίηση υλισμικού μικτής πραγματικότητας, συσκευές διάδρασης (το επίπεδο της γνώσης θα αξιολογηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης)

Μέτριο Επίπεδο Γνώσης: 10 Μονάδες

Άριστο Επίπεδο Γνώσης: 20 Μονάδες

Γνώση στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Unity με έμφαση στον σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων μικτής πραγματικότητας (το επίπεδο της γνώσης θα αξιολογηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης).

Μέτριο Επίπεδο Γνώσης: 10 Μονάδες

Άριστο Επίπεδο Γνώσης: 20 Μονάδες

Γνώση σχετικά με την 3Δ εκτύπωση, τεχνολογία laser cutting και λοιπές τεχνολογίες ψηφιακής κατασκευής (το επίπεδο της γνώσης θα αξιολογηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης).

Μέτριο Επίπεδο Γνώσης: 10 Μονάδες

Άριστο Επίπεδο Γνώσης: 20 Μονάδες

Ερευνητική Εμπειρία σε τεχνολογίες σχετικές με την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και με εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (το επίπεδο της γνώσης θα αξιολογηθεί μέσω προσωπικής συνέντευξης).

Μέτριο Επίπεδο Γνώσης: 10 Μονάδες

Άριστο Επίπεδο Γνώσης: 20 Μονάδες

Επίπεδο Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Καλή Γνώση: 5

Πολύ καλή Γνώση: 10

Άριστη Γνώση: 15

Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου:

  • ΠΕ1 - Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών - Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος κέντρου αναφοράς εμβαθυμένης εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας.
  • ΠΕ2 - Ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού υποδομής και διαχείριση λειτουργίας συστήματος.
  • ΠΕ3 - Ανάπτυξη και συντήρηση ιστότοπου και διαδικτυακής βάσης δεδομένων.
  • ΠΕ4 - Ανάπτυξη και σχεδιασμός γραφικών και εικονικών περιβαλλόντων.
  • ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων.

Ο υποψήφιος θα συμμετέχει τόσο στις ερευνητικές εργασίες όσο και στη συγγραφή έγγραφων αναφορών, που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner