Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7640/2021
12-02-2021
01-03-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MHEALTH ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (GLUCOSEML)
82499

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην ανάπτυξη προβλεπτικών μοντέλων του μεταβολισμού της γλυκόζης στο διαβήτη βασιζόμενα σε τεχνικές μηχανικής μάθησης και σε μηχανιστικά μοντέλα φυσιολογίας του διαβήτη.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών και κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας.

έτη x 50 με max 250

Γνώσεις προγραμματισμού σε PYTHON, R, MATLAB, C#, C++, SQL

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 με max 50

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

ΕΕ1- Εξατομικευμένη Προβλεπτική Μοντελοποίηση της Γλυκόζης στο Διαβήτη Τύπου 1.

ΕΕ3- Σχεδίαση και Ανάπτυξη της ICT Υποδομής του GlucoseML.

ΕΕ4- Μελέτη Αξιολόγησης.

e-max.it: your social media marketing partner