Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7339/2021
11-02-2021
26-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχιούχος Σχολών Θετικών Επιστημών ή Μηχανικός ή συναφών ειδικοτήτων

ON/OFF

Καλή γνώση Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Εκπαίδευσης ή στις Κοινωνικές ή στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

30 (συνάφεια τουλάχιστον σε ένα πεδίο από κάθε κατηγορία του αντικειμένου της σύμβασης)

Συνέντευξη: (1) Ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων, (2) ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, (3) ικανότητα διοίκησης, (4) κίνητρο για εργασία, ενθουσιασμός/ εργατικότητα

20 (5 μόρια ανά κριτήριο αξιολόγησης)

Εμπειρία στην (1) κατασκευή ιστοσελίδων ή (2) δικτύων ή (3) ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ή (4) συναφούς έργου

20 (τουλάχιστον ένα έργο σε δύο τομείς)

Εμπειρία ως τεχνικό προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων ή ερευνητικών πακέτων εργασίας συναφών προγραμμάτων

20 (τουλάχιστον ένα έργο)

Εμπειρία ως διοικητικό προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων ή ερευνητικών πακέτων εργασίας συναφών προγραμμάτων

10 (τουλάχιστον ένα έργο)

α) δημιουργία εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας – Virtual Reality/Augmented Reality – Applets – e-Learning platform, (β) αδειοδοτήσεις, πλοηγός green boat with solar energy, παρασκευαστής, διοικητική υποστήριξη επιμορφωτικών δράσεων, συντήρηση εξοπλισμού, κατασκευές, αναλυτής, τεχνικός δικτύωσης και χρήσης φορητού και φορετού εξοπλισμού.

e-max.it: your social media marketing partner