Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7276/2021
10-02-2021
25-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Φυσικής   

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τομέα Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών

ON/OFF

Γνώση Αγγλικών (επίπεδο B2 ή ανώτερο)

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση XRD  χαρακτηρισμού δομικών υλικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών υλικών, υλικών συσκευασιών, λειτουργικών, καταλυτικών υλικών.

50/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 50 μονάδες  

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών Raman, EPR, FTIR  σε δομικά υλικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά υλικά, δομικά υλικά, υλικά συσκευασιών λειτουργικών, καταλυτικών υλικών.

20/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 20 μονάδες  

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη  σύνθεση και φυσικοχημική μελέτη πρότυπων λειτουργικών υλικών καταλυτικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών. 

20/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10 μονάδες για κάθε δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό , με ανώτερο όριο 20 μονάδες  

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας  ειδών  συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης.

e-max.it: your social media marketing partner