Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7140/2021
09-02-2021
24-02-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
82660

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (5-10) Χ 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή αντίστοιχος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (5-10) X 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,  χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

Βαθμολογία (1-10) X 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων, διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και τεχνολογία λογισμικού, ασφάλεια συστημάτων ή συναφών.

10 X 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

Παραδοτέο 3.1.4: Ανάπτυξη λογισμικού πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας, SMART Reality Platform.

e-max.it: your social media marketing partner