Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6464/2021
05-02-2021
22-02-2021
ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
INSPIRED - THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCRRENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCIONAL CHARACTERISATION
82182

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο ΑΕΙ στις Βιοεπιστήμες από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

2

Εγγραφή και ενεργός παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Μοριακή ή Κυτταρική Βιολογία ή Βιοχημεία ή Δομική Βιολογία του Παν. Ιωαννίνων

ON/OFF

3

Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου Γ2 (C2)

ON/OFF

4

Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο σε μεθοδολογίες Μοριακής ή Κυτταρικής ή Δομικής Βιολογίας ή Βιοχημείας κατά τη διάρκεια προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών

10 μονάδες/εξάμηνο

Α/Α

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

5 μονάδες/δημοσίευση (max 20)

2

Τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

10 μονάδες

3

Εργαστηριακή εμπειρία σε χειρισμούς DNA, πρωτεϊνών και εργαστηριακές μεθόδους μελέτης πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων

10 μονάδες

  • Aνίχνευση και ποσοτικοποίηση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με τεχνολογίες αιχμής.
  • Δημιουργία πειραματικής πλατφόρμας («virtual laboratory») για τη μελέτη της δομής, δυναμικής και των αλληλεπιδράσεων βιομορίων.
  • Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών/πεπτιδίων με βιοφυσικές μεθόδους - Πλατφόρμα επιλογής βέλτιστων συνθηκών για δομική ανάλυση.
  • Εκτίμηση σταθερότητας και αναδίπλωσης βιομορίων-στόχων μέσω αποδιάταξης/αναδιάταξης βιοφυσικές μεθόδους.
e-max.it: your social media marketing partner