Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6334/2021
04-02-2021
19-02-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
61680

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

 

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης ομάδας/ διαδικασιών για υλοποίηση δράσεων

ON/OFF

Εμπειρία σχετικά με την επεξεργασία και ανάδειξη πληροφοριακού συστήματος

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε σχεδιασμός, οργάνωση και αναβάθμιση ιστοσελίδας

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη.

Κατά τη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες (τεστ), να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια κλπ. Θα τηρούνται επίσης πρακτικά.

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,

ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υποστήριξη ομάδας έργου σε διαχειριστικά θέματα, διοικητική και οικονομική οργάνωση του έργου και της ομάδας, συμμετοχή στη δημιουργία της e-learning πλατφόρμας, η οποία θα αποτελέσει ένα εύκολο και ασφαλές διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο, φιλικό προς το χρήστη που θα του παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε γνώση, δεξιότητες και δράσεις Εκμάθησης στο Χώρο Εργασίας που εστιάζουν σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες παρέχονται από τα προγράμματα σπουδών των κέντρων κατάρτισης (WP7).

e-max.it: your social media marketing partner