Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6081/2021
03-02-2021
18-02-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Σχολής Επιστήμης Πληροφορικής ή Συναφούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία από τουλάχιστον ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώσεις σε θέματα οργάνωσης πηγών πληροφόρησης

Όχι: 0 μόρια

Ναι:15 μόρια

Γνώσεις σε θέματα σημασιολογικού ιστού και θέματα σημασιολογικής επεξεργασίας της πληροφορίας

Όχι: 0 μόρια

Ναι:15 μόρια

Γνώσεις προηγμένων εργαλείων και Γλωσσών προγραμματισμού για βέλτιστη διάχυση δεδομένων στις εφαρμογές κοινωνικών δικτύων

Όχι: 0 μόρια

Ναι:15 μόρια

Γνώσεις μεθοδολογιών και εργαλείων στατιστικής επεξεργασίας

Όχι: 0 μόρια

Ναι:15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υπεύθυνος/η για το περιεχόμενο και την οργάνωση των πληροφοριών που θα διαχέονται στα Κοινωνικά Δίκτυα του έργου, αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών προώθησης με βάση τη σημασιολογία των πληροφοριών, για την στρατηγική προώθηση του έργου αλλά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δράσης και αλληλεπίδρασης των ενδιαφερόμενων μελών (stakeholders), Διοργάνωση δύο (2) περιηγήσεων σε επιλεγμένα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Άρτα που θα απευθύνονται σε εκπροσώπους ΜΜΕ (WP2). Στα πλαίσια υλοποίησης της Έρευνας, η οποία εστιάζει στην διερεύνηση των επιχειρηματικών αναγκών και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στον τομέα του τουρισμού και των ΜΜΕ ώστε να εντοπιστεί η νέα γενιά έξυπνων τουριστικών /πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με την αγορά, ο /η συνεργάτης θα διεξάγει 30 συνεντεύξεις σε ενδιαφερόμενα μέλη (stakeholders) της περιοχής της Άρτας βασισμένες σε ερωτηματολόγια (αγγλική γλώσσα). Συμμετοχή στην στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων, συμβολή στην αποτύπωση των τελικών αποτελεσμάτων της Έρευνας (WP4).

e-max.it: your social media marketing partner