Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5877/2021
02-02-2021
17-02-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο (Π.Ε) Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σχεδίασης και προγραμματισμού Front End εφαρμογών

Εμπειρία

·       1 έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 24 μήνες: 15 μόρια

·       >24 μήνες :20 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων και διαδραστικών χαρτών

·       1 έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 24 μήνες: 15 μόρια

·       >24 μήνες :20 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό και υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

·       1 έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 24 μήνες: 15 μόρια

·       >24 μήνες :20 μόρια

Εμπειρία από συμμετοχή σε έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής για την πολιτιστική και τουριστική προβολή

Εμπειρία

·       1 έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 24 μήνες: 15 μόρια

·       >24 μήνες :20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Στα πλαίσια του WP4 θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί βάση δεδομένων όπου θα εισαχθούν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των εταίρων, ανήκουν στον κλάδο των Δημιουργικών Επιχειρήσεων  και οι οποίες επηρεάζουν τις τουριστικές επιλογές των επισκεπτών. Ο/η συνεργάτης θα συνεισφέρει στο σχεδιασμό και υλοποίηση της βάσης δεδομένων και τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη, αποτύπωσης των πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των εταίρων. (WP4). Συμμετοχή στην οργάνωση των πληροφοριών για τις πιλοτικές εφαρμογές, αξιολόγηση του Front-end περιβάλλοντος και των πιλοτικών εφαρμογών αναφορικά  με τη δυνατότητα εμπορικής τους εκμετάλλευσης (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner