Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5258/2021
01-02-2021
16-02-2021
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (2018-1-EL01-KA203-047890)
82442

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Α. Πτυχίο AEI από ΦΠΨ με ειδίκευση στην Ψυχολογία της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Απαιτούμενο     (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Β. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας της Εκπαίδευσης ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

Απαιτούμενο     (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Γ. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά σε συνάφεια με τα προαναφερόμενα πτυχία

1 μονάδα για κάθε δημοσίευση (5 μέγιστος βαθμός μονάδων)

Δ. Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία, στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

10 Μονάδες ανά μήνα (Προσμετρώνται έως 50 μήνες προϋπηρεσίας, 500 μέγιστος βαθμός μονάδων)

Ε. Εμπειρία ως Αξιολογητής Ευρωπαϊκών Έργων

Απαιτούμενο     (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Ζ. Εμπειρία ως Συντονιστής Ημερίδων σε Διεθνικές Συναντήσεις

Απαιτούμενο     (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Η. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου

Απαιτούμενο     (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

20

Β. Εμπειρία σε συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών

10

Γ. Διδακτική εμπειρία σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

5 μονάδες ανά έτος (30 μέγιστος βαθμός μονάδων)

Δ. Συνέντευξη

 

Δ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Δ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα διοίκησης έργου και διαχείρισης κρίσεων –

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Δ3. Επικοινωνιακές/Οργανωτικές Ικανότητες, Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Προσωπικό που θα εργαστεί στη Διαχείριση και Υλοποίηση του Έργου. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση των δραστηριοτήτων των εταίρων,
  • συνεργασία & επικοινωνία με τους επικεφαλής και τους δικαιούχους του έργου σε τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις,
  • συμβολή στην παρακολούθηση και υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και ειδικότερα των Πνευματικών Προϊόντων: IO7 “Data Collection: 2nd sampling”, IO8 “Analysis of the data from the two samplings from each country”, IO9 “Feedback for students and teachers”, και ΙΟ10 “Development of the Platform and Testing” ως προς τη διαχείριση δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου,
  • υποστήριξη στην υλοποίηση όλων των Πνευματικών Προϊόντων του έργου ως προς τη σύνταξη περιοδικών αναφορών αποτελεσμάτων και οικονομικής παρακολούθησης, καθώς και τη σύνταξη ολοκληρωμένων πακέτων παραδοτέων,
  • συμμετοχή στην ανάπτυξη, υποστήριξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου,
  • συμμετοχή στις συναντήσεις & εκδηλώσεις του έργου,
  • προετοιμασία του πίνακα δαπανών του δικαιούχου με την συμπλήρωση φύλλων ωρών εργασίας,
  • συνεισφορά στην Τελική έκθεση προόδου του έργου,
  • διενέργεια συνεντεύξεων με φοιτητές στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με σκοπό την ανατροφοδότησή τους σχετικά με τη δημιουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.
e-max.it: your social media marketing partner