Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3883/2021
22-01-2021
08-02-2021
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ
82466

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση τις Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση μεθόδων εκχύλισης οργανικών ενώσεων.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση μεθόδων ποσοτικοποίησης οργανικών ενώσεων με χρήση υγρής χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματομετρία μαζών τριπλού τετραπόλου (LC-MS/MS).

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με ερευνητικό έργο όπου γίνεται χρήση αναλυτικών τεχνικών χημείας

ON/OFF

Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό βιοδραστικών μορίων/ή και μεταβολιτών του εκχυλίσματος στο τελικό προϊόν.

e-max.it: your social media marketing partner