Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3854/2021
22-01-2021
08-02-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile (NEW METRO)
61680

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε τουλάχιστον τρία (3) (συγ)χρηματοδοτούμενα έργα

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία  σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων πληροφοριακών συστημάτων

·         Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

·         Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα εγκατάστασης & διαμόρφωσης & συντήρησης και παραμετροποίησης εξοπλισμού

·         Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

·         Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα προγραμματισμού και σχεδίασης βάσεων δεδομένων

·         Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

·         Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

·         Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη που θα αφορά την σχεδίαση και ανάπτυξη προγραμματιστικής εφαρμογής.

Κατά τη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε γραπτές δοκιμασίες (τεστ), να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια κλπ. Θα τηρούνται επίσης πρακτικά.

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Πληροφορική Υποστήριξη ομάδας έργου, υποστήριξη σε θέματα διαχειριστικής υλοποίησης και στη διοικητική οργάνωση του έργου - ΠΕ7.

e-max.it: your social media marketing partner