Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2506/2021
15-01-2021
01-02-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
61833

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις γεωπονικές επιστήμες, κατά προτίμηση στα σύγχρονα συστήματα αειφορικής αγροτικής παραγωγής, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2)

ON/OFF

Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.)

ON/OFF

Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε ερευνητικά και/ή αναπτυξιακά έργα εθνικά και/ή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά που σχετίζονται με τη διαχείριση άρδευσης και εισροών στη γεωργία

ON/OFF

Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη διαχείριση της άρδευσης

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιπλέον των 2 ετών εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά και/ή αναπτυξιακά έργα εθνικά και/ή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά που σχετίζονται με τη διαχείριση της άρδευσης και εισροών στην γεωργία

έως 40 μονάδες

(έως 1 έτος 10 μονάδες,

έως 2 έτη 20 μονάδες,

έως 3 έτη 30 μονάδες ,

άνω των 3 ετών 40 μονάδες)

Επιπλέον των 3 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη διαχείριση της άρδευσης (έως 10 δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις)

Έως 40 μονάδες

(4 μονάδες για κάθε δημοσίευση/παρουσίαση μέχρι τις 10 δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις)

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ένας (1) ερευνητής Γεωπόνος για συμβολή στην έρευνα για τον καθορισμό δεδομένων που σχετίζονται με τις αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές που απαιτεί η εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών καθώς και των παραμέτρων παρακολούθησης των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών που πρόκειται να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους συστήματος ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας και τον υπολογισμό του δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Αποτύπωμα - ΥΑ) και στο πλαίσιο του ΠΕ3: «Οργάνωση και συλλογή δεδομένων», στην αξιολόγηση της δοκιμαστικής λειτουργίας της εφαρμογής έξυπνης τηλεφωνίας για την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν την αειφορική γεωργία από τον παραγωγό τροφίμων (ακτινιδίων) στο πλαίσιο του ΠΕ4: «Δημιουργία εφαρμογής smartphone», στην ενημέρωση και προώθηση των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων των εφαρμογών. Επικοινωνία και παρουσίαση σε αγρότες, στο πλαίσιο του ΠΕ5: «Δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας ιχνηλασιμότητας προϊόντων», Έλεγχος και παραγωγή κανόνων συσχέτισης και labelling δεδομένων εισόδου στο σύστημα εξόρυξης δεδομένων στο πλαίσιο του ΠΕ6 «Έρευνα και δημιουργία αλγόριθμων εξόρυξης δεδομένων», στον έλεγχο και την τελική δοκιμή συστήματος στο πλαίσιο του ΠΕ7 «Έλεγχος και τελική δοκιμή συστήματος».

e-max.it: your social media marketing partner