Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2500/2021
15-01-2021
01-02-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
61833

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις γεωπονικές επιστήμες, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2)

ON/OFF

Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.)

ON/OFF

Ερευνητική και εργασιακή εμπειρία στον υπολογισμό του Υδατικού Αποτυπώματος καλλιεργητικών διεργασιών

ON/OFF

Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε ερευνητικά και/ή αναπτυξιακά έργα εθνικά και/ή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά που σχετίζονται με τη διαχείριση άρδευσης και εισροών στη γεωργία

ON/OFF

Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη διαχείριση της άρδευσης

ON/OFF

 

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιπλέον των 2 ετών εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά και/ή αναπτυξιακά έργα εθνικά και/ή συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά που σχετίζονται με τη διαχείριση της άρδευσης και εισροών στην γεωργία

έως 40 μονάδες

(έως 1 έτος 10 μονάδες,

έως 2 έτη 20 μονάδες,

έως 3 έτη 30 μονάδες ,

άνω των 3 ετών 40 μονάδες)

Επιπλέον των 3 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη διαχείριση της άρδευσης (έως 10 δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις)

Έως 40 μονάδες

(4 μονάδες για κάθε δημοσίευση/παρουσίαση μέχρι τις 10 δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις)

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ένας (1) έμπειρος ερευνητής, Γεωπόνος με MSc & προϋπηρεσία για τη συμβολή στην ανασκόπηση βιβλιογραφικής έρευνας σχετικά με τις απαιτήσεις σε δεδομένα του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας και σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού σχετικού δείκτη περιβαλλοντικής απόδοσης καλλιεργειών (Υδατικό Αποτύπωμα - ΥΑ) στο πλαίσιο του ΠΕ2: «Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος», στην έρευνα για τον καθορισμό καλλιεργητικών τεχνικών και τη συλλογή δεδομένων ποιοτικών χαρακτηριστικών καρπών και εδαφικών αποτελεσμάτων καθώς και των παραμέτρων που αφορούν στις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές και επεμβάσεις, τις εισροές και τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής και σε ανάλυση - περιγραφή δεδομένων που πρόκειται να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους συστήματος και τον υπολογισμό του ΥΑ και στο πλαίσιο του ΠΕ3: «Οργάνωση και συλλογή δεδομένων», στην αξιολόγηση της δοκιμαστικής λειτουργίας της εφαρμογής, ,έλεγχος και δοκιμή του Interface προβολής στο πλαίσιο του ΠΕ4: «Δημιουργία εφαρμογής smartphone» Οργάνωση της διαδικασίας ενημέρωσης, συγγραφή paper, ομιλίες σε ημερίδες στο πλαίσιο του ΠΕ5: «Δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας ιχνηλασιμότητας προϊόντων», Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το σύστημα εξόρυξης δεδομένων, έλεγχος παραγόμενης γνώσης στο πλαίσιο του ΠΕ6 «Έρευνα και δημιουργία αλγόριθμων εξόρυξης δεδομένων», Σχεδιασμός σεναρίων για  την τελική δοκιμή συστήματος στο πλαίσιο του ΠΕ7 «Έλεγχος και τελική δοκιμή συστήματος».

e-max.it: your social media marketing partner