Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 50563/2020
28-12-2020
12-01-2021
ΠΙΤΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
GRAPHTEMPO: EXPLORING THE HISTORY OF TEMPORAL GRAPHS
82718

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διδακτορικός φοιτητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή συναφούς Τμήματος. Απαιτείται βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος.

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων διαχείρισης γραφημάτων και κοινωνικών δικτύων (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα)

(αριθμός μηνών) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Συμμετοχή στην ανάπτυξη μεγάλων προγραμματιστικών project (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα)

(αριθμός project) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Ερευνητική εργασία στην περιοχή των ερωτημάτων μονοπατιών σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (WP2). Συγκεκριμένα επισκόπηση της περιοχής, ορισμός ερωτημάτων με αυστηρή και μερική σειρά, πρόταση κατάλληλης δεικτοδότησης και αλγόριθμων επεξεργασίας ερωτημάτων χρησιμοποιώντας δυναμική ενσωμάτωση γραφημάτων, αξιολόγηση της αποδοτικότητας χρησιμοποιώντας πραγματικά και συνθετικά σύνολα δεδομένων, σχεδιασμός και εφαρμογή περιπτώσεων χρήσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Η εργασία είναι μέρος των παραδοτέων D2.1, D2.2 και D2.3.

e-max.it: your social media marketing partner