Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Εκδήλωσης 49813/2020
21-12-2020
05-01-2021
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
NOVEL FLUORESCENT CARBON-NANOFORMS ENCAPSULATING INNOVATIVE POLYMER CARRIERS FOR INTRANASAL DELIVERY OF GALANTAMINE IN A RAT MODEL OF ALZHEIMER DISEASE
82405

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή συναφών επιστημών.

Βαθμός πτυχίου x 10

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Φυσικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Χημεία ή Μηχανική των Υλικών.

Βαθμός Μ.Δ.Ε x 10

Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη των Υλικών με θέμα σχετικό, κατά προτίμηση, με την σύνθεση και το χαρακτηρισμό νανοδομικών ή/και νανοσύνθετων υλικών

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σύνθεσης/τροποποίησης υλικών (αντιδράσεις στερεάς κατάστασης, ένθεσης, υγρής χημείας κ.ά) με έμφαση στα καταλυτικά και προσροφητικά υλικά (νανοπορώδη, φυλλόμορφα, νανοάνθρακες, νανοσωματίδια, κ.ά.).

ON/OFF

Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού υλικών (XRD, SEM/EDS, Raman, FTIR, DTA/TGA/DSC, AFM, κλπ). Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού νανοδομών άνθρακα καθώς ανάπτυξης μονομοριακών υμενίων υλικών θα συνεκτιμηθεί θετικά.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών, ή κοινοτικών ή διεθνών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί)

50 Καλή γνώση, 100 πολύ καλή γνώση, 150 άριστη γνώση

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σχολεία, ημερίδες κλπ.

Ανακοινώσεις x 5 με max 50

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή πατέντες

Δημοσιεύσεις x 10 με max 200

Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων γαλανταμίνης (ΕΕ4 έργου).

e-max.it: your social media marketing partner