Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 48253/2020
11-12-2020
28-12-2020
ΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (KARDIATOOL)
82264

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου x 10

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με την Κλινική Χημεία

ON/OFF

Διδακτορικό ή Υποψήφιος Διδάκτωρ στην Κλινική Χημεία

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

ON/OFF

Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2)

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Αριθμός Ανακοινώσεων x 5 μόρια(max 20)

Γνώσεις στην ανάλυση του μεταβολικού προφίλ των βιολογικών υγρών

30 μόρια

Γνώση αναλυτικών τεχνικών ELISA

20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Μέτρηση βιοδεικτών Καρδιακής Ανεπάρκειας από βιολογικά υγρά ασθενών προκειμένου να δημιουργηθεί το Σύστημα KardiaTool – Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη διάγνωση της Καρδιακής Ανεπάρκειας και την παρακολούθηση της θεραπείας (WP7). Μέτρηση βιοδεικτών Καρδιακής Ανεπάρκειας από βιολογικά υγρά ασθενών για την στάθμιση/επικύρωση του Kardiatool (WP9). Για το σκοπό αυτό εκτός από τις κλασικές μεθόδους, ενδέχεται να χρειαστεί ανάπτυξη και νέων τεχνικών που βασίζονται σε αντιγονική ανίχνευση νανοσωματιδίων και στην ανάλυση του μεταβολικού προφίλ των βιολογικών υγρών με φασματομετρικές τεχνικές, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ερευνητικές ομάδες του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner