Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 48019/2020
10-12-2020
28-12-2020
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
82658

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 10)

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή έως 31/12/2021 (αποδεικτικό στρατολογικού γραφείου ή υπεύθυνη δήλωση)

ON/OFF

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς).

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 3, (μέγιστη βαθμολογία 30)

Ανάπτυξη μεγάλων project σε γραφικά υπολογιστών χρησιμοποιώντας opengl, unity3D, Unreal (με βάση το βιογραφικό).

(αριθμός project) x 10

(μέγιστη βαθμολογία 30)

Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών VR για ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς (με βάση το βιογραφικό).

(μήνες εμπειρίας) x 5, (μέγιστη βαθμολογία 30)

Recreating the open market of Ioannina: rendering, interaction and 3D object development (μέρος του Παραδοτέου D4.1.3: 3D Objects Implementation).

e-max.it: your social media marketing partner