Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 47914/2020
10-12-2020
28-12-2020
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)
82465

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Εμπειρία σε αποτίμηση/αξιολόγηση συστημάτων ιατρικής πληροφορικής

ON/OFF

Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις στο χώρο της ανάλυσης εικόνων.

ON/OFF

Εμπειρία σε ανάλυση ιατρικών δεδομένων και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης απόφασης.

ON/OFF

Γνώσεις matlab και εργαλείων ανάλυσης ιατρικών εικόνων και δεδομένων.

ON/OFF

Αγγλικά επιπέδου C2

ON/OFF

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

0-20 μόρια

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη του/της υποψηφίου/-ας για το ρόλο του/της σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

ΕΕ3- Ανάπτυξη συστήματος στήριξης απόφασης.

ΕΕ4- Ολοκλήρωση συστήματος λογισμικού ProMiSi.

ΕΕ5- Αξιολόγηση ProMiSi.

e-max.it: your social media marketing partner