Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 46584/2020
03-12-2020
18-12-2020
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Υποέργο 05: Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων
82531

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 5

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Χημεία με ειδίκευση στην χημική ανάλυση οργανικών ρύπων και τοξικών ενώσεων σε δείγματα τροφίμων

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας στην Χημεία με αντικείμενο διατριβής σχετικό με τεχνικές χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανικών ρύπων – επιμολυντών σε τρόφιμα

ON/OFF

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι: • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας και εκχύλισης δειγμάτων τροφίμων για τον προσδιορισμό οργανικών επιμολυντών • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας UHPLC-LTQ/ Orbitrap XL για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανικών ρύπων – επιμολυντών σε τρόφιμα.

Μήνες εμπειρίας x 5

Έως 420 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2

70 μονάδες

ΠΕ 13: Έλεγχος Ποιότητας, Αξιολόγηση Ασφάλειας Τροφίμων

  • Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

         Ποιοτικός έλεγχος για ρύπους / διαταράκτες ή δείκτες / δείκτες αποσύνθεσης

  • Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

         Ολοκλήρωση μελετών

e-max.it: your social media marketing partner