Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 44030/2020
23-11-2020
08-12-2020
ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SMARTCITYBUS - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
82835

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

2

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

3

Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης μεγάλου όγκου χωρικών ή/και χρονικών δεδομένων από συσκευές ΙοΤ (με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

μήνες εμπειρίας x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

4

Δημοσιεύσεις σχετικές με τη διαχείριση μεγάλου όγκου χωρικών ή/και χρονικών δεδομένων

(αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή συνέδρια) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και έλεγχος υποσυστήματος διαχείρισης συσκευών και χωροχρονικών δεδομένων Διαδικτύου των Πραγμάτων μεγάλης κλίμακας. Το σύστημα θα διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό IoT συσκευών (αισθητήρων, ενεργοποιητών) σε λεωφορεία, σε σημεία παρουσίας της υπηρεσίας δημόσιας συγκοινωνίας (στάσεις, γραφεία), και σε τελικούς χρήστες (κινητά τηλέφωνα). Ανάπτυξη διεπαφών για την αποδοτική και ομαλή επικοινωνία του υποσυστήματος με τα υπόλοιπα τμήματα της πλατφόρμας SmartCityBus. Ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση χωροχρονικών δεδομένων τα οποία προκύπτουν από τα δεδομένα IoT.

e-max.it: your social media marketing partner