Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 43171/2020
19-11-2020
04-12-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
61831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικείμενου Π.Ε της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή της Πληροφορικής

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής προηγμένων αλγορίθμων και μεθοδολογιών

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15

 

Εργασιακή εμπειρία σε προγραμματισμό λογισμικού για κινητές συσκευές και πλατφόρμες

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

 

Εργασιακή εμπειρία στην αξιολόγηση και έλεγχο λειτουργίας κινητών συσκευών και πληροφοριακών συστημάτων

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

 

Δημοσιεύσεις συναφείς με το υπό ανάθεση έργο

Αριθμός δημοσιεύσεων *1 μόριο, max10

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εφαρμογών κινητών συσκευών και της πλατφόρμας, σχεδιασμός, μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών profiling χρηστών και μελέτη, ανάλυση και εφαρμογή προηγμένων τεχνικών ασφάλειας και προστασίας των μεταδιδόμενων δεδομένων, με έμφαση σε  κρυπταλγορίθμους και άλλες τεχνικές ασφάλειας (ΕΕ2), συμμετοχή στην ανάπτυξη του πιλοτικού λογισμικού συστήματος, έλεγχος λειτουργίας του σε πραγματικό περιβάλλον, αξιολόγηση λειτουργίας, συλλογή συμπερασμάτων για την βελτίωση των λειτουργιών και αύξηση της απόδοσής του συστήματος (ΕΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner