Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 42431/2020
12-11-2020
27-11-2020
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
82440

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στις Θετικές Επιστήμες της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1:

 

Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση στο αντικείμενο του σχεδιασμού και υλοποίησης λογισμικού εξυπηρετητή σε τεχνολογία Java.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

 

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

 

Ικανός – 12

Α2.    Θεματική    ενότητα    συνέντευξης:    Ικανότητα   λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού εναλλακτικών λύσεων.

Μη Γνώστης - 0

 

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

 

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

 

Ικανός – 12

Υλοποίηση υποσυστήματος εξυπηρετητή του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση λογισμικού του εξυπηρετητή. Εγκατάσταση και έλεγχος του ανωτέρω λογισμικού.

e-max.it: your social media marketing partner