Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 42422/2020
12-11-2020
27-11-2020
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
82440

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Φυσικής ή Μηχανικού Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών / Ραδιοηλεκτρικών Επικοινωνιών ή άλλος σχετικός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

ON/OFF

Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την Τεχνικοοικονομική Ανάλυση.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1:

 

Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση στο αντικείμενο των

Μη Γνώστης - 0

συστημάτων και της επεξεργασίας σήματος εικόνας και video.

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

 

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

 

Ικανός – 12

Α2.    Θεματική    ενότητα    συνέντευξης:    Ικανότητα λήψης

Μη Γνώστης - 0

αποφάσεων και σχεδιασμού εναλλακτικών λύσεων.

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

 

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

 

Ικανός – 12

Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

8

Υλοποίηση υποσυστήματος τελικού χρήστη του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση λογισμικού των τελικών χρηστών. Εγκατάσταση και έλεγχος του ανωτέρω λογισμικού.

e-max.it: your social media marketing partner