Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41863/2020
10-11-2020
25-11-2020
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
82420

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 1

(μέγιστη βαθμολογία 10)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική με εξειδίκευση στο Λογισμικό η σε συναφές αντικείμενο από την ημεδαπή ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσα: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

(βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Εμπειρία στη ανάλυση απαιτήσεων, τη σχεδίαση και ανάπτυξη

πληροφοριακών συστημάτων/ λογισμικού (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 10)

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη υπηρεσιών παρασκηνίου (back-end) σε πληροφοριακά συστήματα (κρίνεται με βάση το

βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

(μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Συμμετοχή σε ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα (με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

(μήνες εμπειρίας) x 1, (μέγιστη βαθμολογία 20)

α) Διεπαφές για τελικούς χρήστες (μέρος του Παραδοτέου Π3.1).

β) Διεπαφές για χρήστες φορητών συσκευών (μέρος του Παραδοτέου Π3.2).

e-max.it: your social media marketing partner