Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41651/2020
09-11-2020
24-11-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - EUKREAS
61490

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Πληροφορικής ή ισοδύναμου ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Γνώσεις Προγραμματισμού Η/Υ

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στον σχεδιασμό και υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και στον έλεγχο καλής λειτουργίας και στις δοκιμές

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Γνώσεις & Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στην σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων, στην εξόρυξη γνώσης και σημασιολογική ανάλυση

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία σχεδίασης και ανάπτυξης υπηρεσιών ιστού και στον προγραμματισμού δικτυακών τόπων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στην έρευνα για αλγορίθμους και τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και στο σχεδιασμό συστήματος εξόρυξης γνώσης και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού, συγγραφή εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (ΠΕ3). Συμμετοχή στις δοκιμές ελέγχου λειτουργίας της πλατφόρμας, της διασυνδεσιμότητας και συνολικά του δικτύου Η/Υ, κύρια για θέματα εισαγωγής δεδομένων από τις κινητές συσκευές και πιστοποίηση δεδομένων και ανταπόκρισης του συστήματος (ΠΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner