Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41647/2020
09-11-2020
24-11-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με πολιτισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη επικοινωνία με stakeholders, στην οργάνωση συναντήσεων και επιτόπιων συνεντεύξεων.

·       0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·      >1 έτος 15 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων και εργασιών

·      0-6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·      >1 έτος 15 μόρια

Γνώση Ιταλικής ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

5 μόρια

0 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Έρευνα σχετικά με τον εντοπισμό μοντέλων και καλών πρακτικών που συνδέονται με τα θέατρα και τις εικαστικές τέχνες στην Άρτα και την ευρύτερη περιοχή, συγγραφή και εκπόνηση αντίστοιχης μελέτης, συνεισφορά στη διασυνοριακή μελέτη Ελλάδας-Ιταλίας. Επικοινωνία και συνεργασία με stakeholders για την συνεισφορά στην SWOT ανάλυση που αφορά στο σύνολο των ευρημάτων που αποτελούν τις κοινές αρχαίες πολιτιστικές διαδρομές των δύο περιοχών (WP3).

e-max.it: your social media marketing partner