Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 41639/2020
09-11-2020
24-11-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Project Management (Διαχείριση Έργου) ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών από συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης συγχρηματοδοτούμενων έργων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε

·       Έως 1 έτος: 5 μόρια

·       >1 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >5 ετών: 20 μόρια

Γνώση Ιταλικής Γλώσσας.

Ναι: 10 μόρια

Όχι: 0 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμβολή στο σχεδιασμό και οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου, οργάνωση της επικοινωνιακής Διαχείρισης του έργου, οργάνωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των προβλεπόμενων δράσεων και επικαιροποίησή τους. Συνεργασία με τον επικεφαλής για θέματα επικοινωνίας και διάχυσης του έργου (WP2).

e-max.it: your social media marketing partner