Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38504/2020
23-10-2020
09-11-2020
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
82797

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας στη Χημεία με εμπειρία στην οργανική σύνθεση.

ON/OFF

Εργασίες σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή και συνέδρια σχετιζόμενες με την οργανική σύνθεση

ON/OFF

Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο

ON/OFF

Εμπειρία σε φασματοσκοπικές τεχνικές και φασματομετρία μάζης

ON/OFF

Συμμετοχή σε συνέδρια με ανάρτηση

ON/OFF

Διαφοροποίηση φυσικών προϊόντων και δημιουργία πλατφόρμας ελέγχου αλληλεπίδρασης στόχου προσδέματος και Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων στην ενότητα εργασίας: ΕΕ5. Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο.

e-max.it: your social media marketing partner