Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38468/2020
23-10-2020
09-11-2020
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
82660

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Έργων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός πτυχίου 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Εμπειρία σε οικονομική διαχείριση, λογιστική, οργάνωση εκδηλώσεων, μάρκετινγκ ή συναφή με το έργο αντικείμενα

(μήνες εμπειρίας) x 1, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Πιστοποιημένα σεμινάρια κατάρτισης σε έναν από τους παρακάτω τομείς: ΤΠΕ, Μάρκετινγκ, Λογιστική

(ώρες κατάρτισης) x 0.20, (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

 

  • Παραδοτέο D1.1.4: Project Financial Reporting: Υποστήριξη της Ομάδας Έργου και του Επιστημονικού Υπευθύνου στις Διαδικασίες Διαχείρισης και Συντονισμού και την σύνταξη των αναφορών προόδου για το οικονομικό αντικειμένου του έργου.
  • Παραδοτέο D2.1.1: Communication Strategy Plan: Υποστήριξη στην Σύνταξη του Πλάνου Στρατηγικής Επικοινωνίας του έργου σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους.
  • Παραδοτέο D2.1.2.: Dissemination Actions and Material: Υποστήριξη στη Διοργάνωση των Δράσεων Διάχυσης Αποτελεσμάτων και Σχεδιασμού του Προωθητικού Υλικού του έργου
  • Παραδοτέο D2.1.3.: Publicity Events/ Info days: Υποστήριξη στη Διοργάνωση των Δράσεων Δημοσιότητας/ Ημερίδες Έργου σε συνεργασία με την ομάδα έργου και τους εξωτερικούς συνεργάτες στα Ιωάννινα.
  • Παραδοτέο D2.1.4: Experiential Dissemination Activities: Υποστήριξη στη Διοργάνωση των Δράσεων Προώθησης του Τουρισμού της Εμπειρίας σε συνεργασία με την ομάδα έργου και τους εξωτερικούς συνεργάτες στα Ιωάννινα.
  • Παραδοτέο D2.1.5 :Final Scientific Conference: Υποστήριξη στην Διοργάνωση του Τελικού Επιστημονικού Συνεδρίου σε συνεργασία με την ομάδα έργου, τους εταίρους, την επιστημονική επιτροπή και τους εξωτερικούς συνεργάτες.
e-max.it: your social media marketing partner