Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37696/2020
20-10-2020
04-11-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
61833

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή άλλο ισοδύναμου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή άλλο ισοδύναμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

 

ON/OFF

Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή της Πληροφορικής, ή άλλο ισοδύναμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στο σχεδιασμό και οργάνωση έργων πληροφορικής και στην καθοδήγηση ομάδας εργασίας στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμματιστικών εφαρμογών

·       Έως 2 έτη εμπειρία: 5 μόρια

·       >2 έως 5 έτη εμπειρία:10 μόρια

·       >5 έτη εμπειρία: 15 μόρια

Εμπειρία στον προγραμματισμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων

·       Έως 2 έτη εμπειρία: 5 μόρια

·       >2 έως 5 έτη εμπειρία:10 μόρια

·       >5 έτη εμπειρία: 15 μόρια

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές

·       Έως 2 έτη εμπειρία: 5 μόρια

·       >2 έως 5 έτη εμπειρία:10 μόρια

·       >5 έτη εμπειρία: 15 μόρια

Τεκμηριωμένη εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία διαδικτυακών εφαρμογών

·       Έως 2 έτη εμπειρία: 5 μόρια

·       >2 έως 5 έτη εμπειρία:10 μόρια

·       >5 έτη εμπειρία: 15 μόρια

Εργασιακή Εμπειρία από συμμετοχή σε έργα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

·       Έως 1 έργο : 5 μόρια

·       Από 2-3 έργα: 10 μόρια

·       Άνω των 3 έργων: 15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Καθοδήγηση της ομάδας εργασίας για τη διεξαγωγή έρευνας, στην ανάλυση και τον καθορισμό των απαιτήσεων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας (ΕΕ2), συντονισμός της ομάδας για τον σχεδιασμό του συστήματος λήψης και συλλογής δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα από τους σταθμούς συλλογή δεδομένων όπως οι μετεωρολογικοί σταθμοί συλλογής αγρομετεωρολογικών δεδομένων (ΕΕ3), συντονισμός της ομάδας έργου για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των modules του πληροφοριακού συστήματος και την σχεδίαση και ανάπτυξη της εφαρμογής smartphone και των απαραίτητων διεπαφών. (ΕΕ4), Καθοδήγηση της ομάδας έργου για την ανάλυση και καθορισμό των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων της διαδικτυακής πλατφόρμας και των διασυνδεδεμένων εφαρμογών  (ΕΕ5), καθοδήγηση της ομάδας στην έρευνα, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή αλγόριθμων εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) (ΕΕ6), επίβλεψη και καθοδήγηση στην δημιουργία σεναρίων και διαδικασιών ελέγχου της πιλοτική λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και άρση δυσλειτουργιών (ΕΕ7).

e-max.it: your social media marketing partner