Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37683/2020
20-10-2020
04-11-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ICT - FOODAWARE
61833

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο ΤΕΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ως Τεχνολόγος   Λογισμικού / Δημιουργός Εφαρμογών   Πληροφορικής

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, σε επιχείρηση παραγωγής/μεταποίησης/συσκευασίας τροφίμων  

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων πληροφοριακών συστημάτων

·       Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μόρια

·       >6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μόρια

·       >1 έτος έως 3 εμπειρίας: 15 μόρια

·       Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα εγκατάστασης & διαμόρφωσης & παραμετροποίησης εξοπλισμού

·       Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μόρια

·       >6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μόρια

·       >1 έτος έως 3 εμπειρίας: 15 μόρια

·       Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μόρια

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα προγραμματισμού, Σχεδίασης και Ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και βάσεων δεδομένων

·       Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μόρια

·       >6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μόρια

·       >1 έτος έως 3 εμπειρίας: 15 μόρια

·       Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μόρια

Επαγγελματική εμπειρία σε διαδικασίες και πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης παραγωγής και ελέγχου ακτινιδίων  

·       Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μόρια

·       >6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10         μόρια

·       >1 έτος έως 3 εμπειρίας: 15 μόρια

·       Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στην ανάλυση και καταγραφή των αναγκών και των  απαιτήσεων του συστήματος ιχνηλασιμότητας που πρόκειται να αναπτυχθεί (ΕΕ2), Συμμετοχή στην υλοποίηση και εξασφάλιση σωστής επικοινωνίας ανάμεσα στο πληροφοριακό σύστημα και τους μετεωρολογικούς σταθμούς παροχής  αγρομετεωρολογικών δεδομένων και τους σταθμούς συλλογής δεδομένων (ΕΕ3), συμμετοχή στη υλοποίηση και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας και της εφαρμογής smartphone, εξασφαλίζοντας την επικοινωνία και την λειτουργικότητα σε περιβάλλον πολλαπλών εφαρμογών (ΕΕ4), συμμετοχή στην περιγραφή των απαιτήσεων και λειτουργιών της διαδικτυακής πληροφοριακής πλατφόρμας με σκοπό την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της διασυνδεδεμένης εφαρμογής (ΕΕ5), υποστήριξη της ομάδας στην περιγραφή των μεθοδολογιών και αλγόριθμων εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) από το σύστημα ιχνηλασιμότητας ακτινιδίων  (ΕΕ6), και συμμετοχή στους τελικούς ελέγχους για την πιλοτική λειτουργία του συστήματος και την βελτίωση του (ΕΕ7).

e-max.it: your social media marketing partner